Polityka prywatności

1. DEFINICJE

1.1. Administrator – Fundacja Orange, z siedzibą w Warszawie (02-326), Aleje Jerozolimskie 160.
1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
1.5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem fundacja.orange.pl- otwiera się w nowym oknie.
1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku funkcji Serwisu opisanych w Polityce.

2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

2.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do działania funkcji Serwisu wykorzystywanych przez Użytkownika, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

3. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

KORZYSTANIE Z SERWISU

3.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii) przetwarzane są przez Administratora:

3.1.1. w celu udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na informowaniu Użytkowników o działalności Administratora;
3.1.2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcji i dostarczanych treści.

3.2. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego zapewniającego funkcjonowanie Serwisu). Zebrane w logach informacje Administrator przetwarza w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ZAMIESZCZANIE KOMENTARZY

3.3. Administrator zapewnia możliwość zamieszczania komentarzy w Serwisie. Formularz do komentowania nie wymaga podania danych osobowych. Dodanie komentarza wymaga jedynie podania niku Użytkownika.
3.4. Do bezpośredniej komunikacji z Fundacją służy odrębny formularz kontaktowy znajdujący się pod adresem fundacja.orange.pl/kontakt/- otwiera się w nowym oknie. Formularz do komentowania, nie jest formularzem kontaktowym.
3.5. Jeżeli Użytkownik umieści informacje stanowiące dane osobowe w formularzu do komentowanie to takie dane osobowe są przetwarzane:

3.5.1. w celu moderacji komentarza (w tym eliminacji spamu) oraz oznaczenia osoby zamieszczającej upubliczniony komentarz – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zatwierdzaniu dodawanych przez Użytkowników komentarzy i ich upublicznianiu;
3.5.2. w celu udzielenia, w razie takiej potrzeby, odpowiedzi na komentarz pocztą elektroniczną – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na bezpośredniej komunikacji z Użytkownikiem.

FORMULARZ KONTAKTOWY

3.6. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niepodanie informacji w polach oznaczonych jako „pole wymagane” skutkuje brakiem możliwości obsługi zapytania.
3.7. Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym – podstawą prawną przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z Użytkownikami Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

4.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (YouTube, facebook, Instagram, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na informowaniu o własnej działalności.

5. PLIKI COOKIE ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

5.1. Pliki cookie to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookie zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności. Administrator wykorzystuje pliki cookie w celu zapewnienia funkcjonowania Serwisu na najwyższym poziomie, w tym dostosowania go do indywidualnych potrzeb Użytkownika. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookie, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookie wykorzystywane w Serwisie obejmują:

5.1.1. plik cookie z identyfikatorem sesji na czas trwania tej sesji. Jest to plik o nazwie „fe_typo_user”, identyfikujący sesję PHP. Jest niezbędny w komunikacji z serwerem, umożliwia korzystanie z Serwisu;
5.1.2. plik cookie służący do zapewnienia bezpieczeństwa, wykorzystywany do wykrywania nadużyć w zakresie korzystania z Serwisu. Jest to plik o nazwie „_cfduid”, wykorzystywany do identyfikacji poszczególnych Użytkowników za współdzielonym adresem IP i stosowania ustawień zabezpieczeń dla poszczególnych Użytkowników;

5.1.3. trwałe pliki cookie służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej. Są to pliki o nazwach:

5.1.3.1. „lang” – służący do określania wersji językowej Serwisu
5.1.3.2. „hc” – służący do włączania i wyłączania wersji Serwisu z wysokim kontrastem
5.1.3.3. „fs” – służący do ustawiania wielkości tekstu
5.1.3.4. „toplayer_disable” – wyłączający wyświetlanie animacji
5.1.3.5. „cookie-accepted” – wyłączający wyświetlanie komunikatu o stosowaniu plików cookie;

5.1.4. pliki cookie służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych. Są to pliki cookie o nazwach „_ga”, „_gat” i „_gid”, wykorzystywane w narzędziach Google Analytics przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji.Szczegółowe informacje o:

5.1.4.1. zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners- otwiera się w nowym oknie
5.1.4.2. plikach cookie stosowanych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage- otwiera się w nowym oknie.

Ponadto, podczas korzystania z Serwisu, na urządzeniu końcowym Użytkownika może zostać pozostawiony przez facebook, Inc. plik o nazwie „fr”. Jest to podstawowy plik cookie wykorzystywany w reklamach na portalu społecznościowym facebook, stosowany do wyświetlania, pomiaru skuteczności i poprawy adekwatności reklam. Jest on pozostawiany w związku z wykorzystywaniem w Serwisie wtyczek facebooka. Szczegółowe informacje o tym pliku są dostępne pod adresem www facebook.com/policies/cookie/- otwiera się w nowym oknie, pod linkiem „pliki cookie”, znajdującym się w części zatytułowanej „Dlaczego używamy plików cookie?”. Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

6. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania. Komentarz dodany pod tekstem w Serwisie będzie opublikowany bezterminowo. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z formularza kontaktowego, jego dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane zostaną usunięte wcześniej w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, a Użytkownik zgłosi skuteczny sprzeciw względem przetwarzania danych.
6.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

7. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

7.1. Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
7.2. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem.
7.3. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

8. ODBIORCY DANYCH

8.1. W związku z funkcjonowaniem Serwisu dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych.
8.2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
8.3. W przypadku dodania komentarza w Serwisie, wraz z treścią komentarza zostanie upublicznione podane przez Użytkownika nick oraz data i godzina dodania komentarza.

9. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

9.1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

9.1.1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
9.1.2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
9.1.3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
9.1.4. w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

9.2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

10. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

10.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
10.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
10.3. Dane osobowe przesyłane drogą elektroniczną są szyfrowane (jest wykorzystywany protokół https).

11. DANE KONTAKTOWE

11.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail fundacja@orange.com lub adres korespondencyjny Fundacja Orange, Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa.
11.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail dpofundacja@orange.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

12. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

12.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 17 lipca 2018 r.