ekoLublin

powiększ
-

Opis projektu

Działania projektu będą w różnorodny sposób angażować mieszkańców Lublina. Projekt obejmuje intensywne działania promocyjne, organizację przedsięwzięć o charakterze świadomego, ekologicznego współżycia ze środowiskiem. Zasadniczą część projektu stanowi realizacja instalacji artystycznych – interaktywnych koszy na psie odchody, wielowątkowa gra miejska, wycieczki – pikniki ekologiczne oraz działania podczas XII Ekopikniku Rodzinnego w Lublinie.

Cele projektu

Głównym celem projektu EKOLOGICZNY LUBLIN był wzrost świadomości i kształtowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców Lublina. Cel ten był realizowany poprzez :

  1. Podnoszenie wiedzy na temat ekologii, ochrony przyrody i zwierząt, segregacji śmieci, odnawialnych źródeł energii ( sposób realizacji: pokazy naukowe, warsztaty tworzenia biżuterii z recyklingu, warsztaty tworzenia zabawek z recyklingu, warsztaty grania i tworzenia instrumentów muzycznych z recyklingu, happening, spacery ekologiczne)
  2. Promowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców Lublina ( sposób realizacji: pokazy naukowe, warsztaty tworzenia biżuterii z recyklingu, warsztaty tworzenia zabawek z recyklingu, warsztaty grania i tworzenia instrumentów muzycznych i strojów z recyklingu, happening, spacery ekologiczne).
    Powyższe cele zostały osiągnięte poprzez realizację poszczególnych etapów zadania.

Rezultaty projektu

Rezultaty, które przyniesie realizacja projektu to:

– podniesienie poziomu świadomości i ukształtowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców Lublina  podniesienie poziomu wiedzy na temat ekologii, ochrony przyrody i zwierząt, segregacji śmieci;
– zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnych na rzecz działań proekologicznych;
– promowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców Lublina;
– liczba osób zaangażowanych w zadanie – 1100;
– liczba szkół i przedszkoli zaangażowanych w działanie – 20;
– liczba pokazów naukowych dla uczniów szkół podstawowych – 10;
– liczba warsztatów ochrony zwierząt i przyrody dla grup przedszkolnych – 10;
– liczba ulotek rozdanych dla adresatów zadania – 1000 szt;
– liczba wydanych kolorowanek dla przedszkolaków – 250;
– liczba happeningów – 1;
– liczba warsztatów dla dorosłych – 3 (warsztaty tworzenia biżuterii z recyklingu, warsztaty tworzenia zabawek edukacyjnych z recyklingu, warsztaty grania i tworzenia instrumentów muzycznych z recyklingu);
– liczba spacerów ekologicznych dla mieszkańców Lublina – 8.

Harmonogram

DATA DZIAŁANIE
01.04.2016 – 15.12.2016 Pokazy naukowe dla uczniów szkół podstawowych.
01.04.2016 – 15.12.2016 Warsztaty ochrony zwierząt i przyrody dla grup przedszkolnych.
01.04.2016 – 15.12.2016 Happeningi
01.04.2016 – 15.12.2016 Warsztaty dla dorosłych.
01.04.2016 – 15.12.2016 Spacery ekologiczne dla mieszkańców Lublina.

Grantodawca

Zadanie jest współfinansowane ze środków Miasta Lublin w ramach zadania publicznego „Ekologia i ochrona zwierząt, oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”.