LUBELSKI SMARTPHONE KULTURY

powiększ
-

Opis projektu

Projekt skierowany jest do mieszkańców miasta Lublin oraz turystów krajowych i zagranicznych Lublina(głównie z Izraela). Ważnym elementem projektu jest promowanie zmiany kulturowej w zakresie postrzegania jednostki w przestrzeni Lublina oraz uzmysłowienie tempa postępu techniczno‐technologicznego, które wywiera wpływ sztukę i kulturę. Projekt obejmuje intensywne działania promocyjne, organizację przedsięwzięć o charakterze wymianie poglądów i koncepcji rozwijania sztuki street art w nurcie określonym jako 3M – Miasto, Masa, Maszyna”. Te trzy elementy składowe stanowią esencję cyberpunku, koncentrującego się najczęściej na relacji człowiek ‐ maszyna. Obrana subkultura cyberpunk’owa pokazuje miasto Lublin jako nowoczesne, zinformatyzowane i rozwijające się kulturowo.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest tworzenie z mieszkańcami Lublina potencjału kultury i możliwości jego wykorzystania do kreatywnego, wielostronnego i zrównoważonego rozwoju w wymiarze osobistym i wspólnotowym.

Cel główny chcemy osiągnąć poprzez realizację celów szczegółowych:

-promowanie i edukowanie w zakresie nowych możliwości artystycznego wyrazu oraz wykorzystywanie technologii w sztuce i kulturze;
– przybliżenie mieszkańcom Lublina historii oraz zaangażowanie mieszkańców do wyrażania aktywnego wypoczynku;
– stworzenie interaktywnej formy obcowania ze sztuką lubelskiego ruchu turystycznego- głównie międzynarodowego.

Rezultaty projektu

Zakładane rezultaty twarde jakie planujemy osiągnąć podczas realizacja zadania to:
– 2 trwałe, interaktywne instalacje artystyczne upiększające przestrzeń Lublina;
– 1 aplikacja na smartfony wykonana, z wykorzystaniem wolnego oprogramowania, angażująca do zapoznawanie się z dziedzictwem miasta Lublin;
– interaktywny przewodnik w 3 językach polskim,angielskim,hebrajskim;
– interakcję minimum 300 odbiorców z instalacjami -instalacje będą zaliczały interakcje;
– wzbogacenie przestrzeni miasta Lublin o 2 twory kultury i sztuki.

Zakładane rezultaty miękkie jakie planujemy osiągnąć podczas realizacja zadania to:
– wzrost wiedzy odbiorców na temat historii Lublina;
– wzrost aktywności kulturalnej i turystycznej Lublina;
– wzbogacenie oferty kulturalnej Lublina o niesztandarowe działania artystyczne;
– współrealizacja strategii Rozwoju Kultury Lublina na lata 2013-2020;
– wzrost kompetencji organizacyjnych zespołu Fundacji.

Grantodawca

Zrealizowano dzięki wsparciu Miasta Lublin w ramach obchodów 700 – lecia miasta w 2017 roku.