Mobilna Nauka

powiększ
-

Opis projektu

Uczestnikami projektu w pierwszym etapie działania byli studenci-wolontariusze. Przeprowadziliśmy szkolenia dla 15 studentów kierunków ścisłych wybranych do projektu droga, rekrutacji tak, aby przygotować ich do pracy z młodzieżą. Było to szkolenie z zakresu pedagogiki i aktywnych form przekazywania wiedzy z nauk przyrodniczych.

W drugim etapie wzięło udział 360 gimnazjalistów z sześciu szkół objętych projektem. Podczas projektu przeprowadziliśmy zajęcia pokazowe z aktywnym udziałem młodzieży w sześciu szkołach gimnazjalnych powiatu lubelskiego. Rozwinęliśmy pasje związane z naukami przyrodniczymi poprzez przeprowadzanie lekcji-pokazów oraz praktyczne wykorzystanie umiejętności w formie wspólnych doświadczeń gimnazjalistów i studentów. Główne metody jakie stosowaliśmy przy realizacji projektu to techniki warsztatowe i nauka przez doświadczenie. Efektem projektu było pogłębienie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, co dało większe szanse młodzieży gimnazjalnej w dalszej karierze szkolnej. Obserwujący zajęcia nauczyciele, poznali aktywne metody pracy z młodzieżą, co pozytywnie zmieniło ich podejście do prowadzenia zajęć szkolnych. Studenci uświadomili sobie, że praca wolontariusza to nie tylko pomaganie, ale przede wszystkim inspiracja do działania, samorozwój i otwarta droga do poszerzania swoich możliwości.

Beneficjenci projektu zarówno bezpośredni – studenci, pośredni – uczniowie i środowisko szkolne pochodzące z obszarów wiejskich mają prawo do równego traktowanie. Często jednak na obszarach wiejskich, a w szczególności Polski Wschodniej, równość szans do edukacji nie jest równa. Głównie poprzez brak środków finansowych rodziców do zapewnienia swoim podopiecznym odpowiednich warunków. Jako obywatele Unii Europejskiej chcemy poprzez przekazanie młodzieży wartości europejskich, wyrażających się w priorytetach programu, pokazać, że wszyscy jesteśmy równi i mamy takie same prawa, a trudności społeczne możemy wspólnie pokonywać. Poprzez naszą aktywność i działania zabiegamy o prawo każdego człowieka do edukacji. Dzięki temu mamy swój wkład w rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Cel projektu

Celem projektu było promowanie wolontariatu w środowisku akademickim powiatu lubelskiego oraz rozwijanie kreatywności i szerzenie innowacyjnych form edukowania z zakresu nauk przyrodniczych wśród młodzieży gimnazjalnej z miejscowości do 25 tys. mieszkańców.

Rezultaty projektu

  • Studenci – młodzi wolontariusze otrzymali wsparcie w samorozwoju i wsparcie w realizowaniu konstruktywnych cech osobowości.
  • Wzrost wytrwałości i samodzielności oraz poczucia własnej wartości -uczestnictwo w projekcie dało szansę, umiejętności nawiązywania i podtrzymywania satysfakcjonujących kontaktów z innymi uczestnikami zajęć, a w przyszłości z innymi ludźmi.
  • Wzrost zainteresowania naukami przyrodniczymi oraz innowacyjnymi sposobami spędzania wolnego, pozalekcyjnego czasu.
  • Podwyższenie stopnia wiedzy i zmotywowanie gimnazjalistów do jej pogłębiania. Nabyte umiejętności gimnazjaliści wykorzystali w szkole i szkolnych kołach zainteresowań .
  • Ważny efekt to pozytywne oddziaływanie studentów-wolontariuszy uczestniczących w projekcie na gimnazjalistów. Studenci poprzez swoje działania stali się dla gimnazjalistów wzorem do naśladowania. Pozytywna zmiana jaka się dokonała dzięki wolontariuszom zmotywowała ich oraz zainspirowała do dalszych działań w tej dziedzinie – w dziedzinie pomagania ale i edukowania.
  • Zgłębienie wiedzy na temat dziedzin nauki takich jak fizyka, chemia czy biotechnologia wśród młodzieży z małych miejscowości powiatu lubelskiego . Zapoznali oni się z wiedzą której nie mogą zdobyć w szkole z różnych powodów. Są to przeszkody ekonomiczne zarówno rodziców jak i szkół w ośrodkach wiejskich czy gminno-miejskich gdzie nie ma środków finansowych na realizację działań praktycznych ani wyposażenie placówek edukacyjnych w danym regionie. Są to również przeszkody społeczne jak różnego rodzaju patologie gdzie młodzież jest ”wychowywana przez ulice˛ ” Nie interesują się nauką – nie są do tego przyzwyczajani.

Harmonogram

DATA DZIAŁANIE
2011.12.01 – 2011.12.30 Organizacja zaplecza technicznego
2011.12.01 – 2011.12.30 Organizacja zaplecza promocyjnego
2011.12.18 – 2012.02.04 Rekrutacja
2012.01.29 – 2012.02.24 Spotkania organizacyjne w szkołach
2012.02.05 – 2012.03.31 Wyjazdy edukacyjne
2012.04.02 – 2012.04.31 Ewaluacja projektu

Grantodawca

  Projekt MOBILNA NAUKA jest realizowany przy wsparciu finansowym przez Komisję Europejską w ramach programu “Młodzież w działaniu”.