YOUTH. EDUCATION. TECHNOLOGY. INNOVATION.

powiększ
-

Opis projektu

Głównym tematem projektu są nauki techniczno-przyrodnicze takie jak mechatronika, biotechnologia oraz edukacja społeczno-kulturalna dzieci i młodzieży z małych miejscowości. Uczestnikami projektu byli studenci lubelskich uczelni w wieku 19 – 24 lat w liczbie około 20 osób oraz dzieci i młodzież szkolna z małych miejscowości powiatu lubelskiego. Głównym tematem inicjatywy krajowej, realizowanej przez Nieformalną Grupę Młodzieży Inspiratorzy, były nauki techniczno-przyrodnicze, takie jak mechatronika, biotechnologia oraz edukacja społeczno-kulturalna dzieci i młodzieży z małych miejscowości.

Wykonane działania w ramach inicjatywy to konstruowanie zestawów edukacyjnych, szkolenia oraz projekty edukacyjne w formie pokazów dla dzieci i młodzieży z małych miejscowości powiatu lubelskiego, w pełni realizowane przez uczestników projektu. Działania w ramach projektu były realizowane przez 181 dni na terenie miasta Lublin i powiatu lubelskiego. Efektem etapu projektowania były konstrukcje zestawów edukacyjnych, przy pomocy, których studenci przeprowadzili pokazy dla dzieci i młodzieży z wiejskich ośrodków edukacyjnych powiatu lubelskiego. Etap realizacji projektów edukacyjnych pozwolił wpłynąć pozytywnie na zainteresowania i motywację uczestników pokazów. Po zakończeniu projektów edukacyjnych zorganizowane zostało spotkanie ewaluacyjne dla wszystkich osób uczestniczących w inicjatywie, mające na celu zebranie informacji na temat realizacji projektu. Ostatecznym działaniem w ramach projektu było wydanie publikacji podsumowującej realizację projektu w formie reportażu, zawierającego przebieg pracy młodzieży oraz dokumentacje, stworzonej aparatury. Publikacja została rozpowszechniona w środowisku akademickim i nauczycielskim powiatu lubelskiego.

Cel projektu

Celem projektu jest popularyzacja nauk techniczno-przyrodniczych wśród dzieci i młodzieży w małych miejscowościach powiatu lubelskiego oraz aktywizacja młodzieży akademickiej, w szczególności kierunków technicznych, przyrodniczych i ścisłych, do życia społecznego w formie wolontariatu.

Cele szczegółowe:

  • wzbudzenie zainteresowania naukami ścisłymi wśród dzieci i młodzieży
  • aktywizacja społeczna lubelskiego środowiska studenckiego przez udział w wolontariacie
  • podniesienie kluczowych kompetencji na rynku pracy u studentów (praca zespołowa, zarządzanie projektem, sztuka prezentacji)

Rezultaty projektu

Twarde:
– Przeszkolenie 12 uczestników w konstruowaniu zestawów edukacyjnych;
– Zaangażowanie 6 placówek edukacyjnych z miejscowości wiejskich powiatu lubelskiego;
– Udział 120 dzieci i młodzieży szkół powiatu lubelskiego w działaniach edukacyjnych.

Miękkie:
– Nabycie nowych umiejętności praktycznych w postaci sprawnego projektowania zestawów edukacyjnych i korzystania z zasobów w celach popularyzacji wiedzy z dziedzin techniczno-przyrodniczych uczestników;
– Wzrost motywacji i aspiracji zawodowych uczestników projektu i grupy inicjatywnej wskutek zwiększenia zaufania we własne siły i umiejętności.
– Nabycie nowych umiejętności praktycznych przez uczestników projektu i grupę inicjatywną (m.in.: obsługa narzędzi internetowych, posługiwanie się narzędziami warsztatowymi itp.);
– Zwiększenie zainteresowania dzieci i młodzieży naukami techniczno-przyrodniczymi, co przyczynić się ma do pogłębienia wiedzy z takich przedmiotów szkolnych jak matematyka, fizyka czy biologia.
– Nastąpiło wzmocnienie współpracy pomiędzy placówkami edukacyjnymi powiatu i organizacjami pozarządowymi regionu.

Harmonogram

DATA DZIAŁANIE
01.02.2013 – 10.03.2013 Rekrutacja studentów
11.03.2013 – 11.04.2013 Konstrukcja zestawów edukacyjnych
12.03.2013 – 03.05.2013 Spotkania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą
01.02.2013 – 30.06.2013 Wydanie i rozpowszechnienie publikacji z przebiegu projektu

Grantodawca

 Projekt YETI jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Młodzież w działaniu.